ی زندانی مذهبی محکوم بە اعدام کە در زندان رجایی شهر کرج محبوس بود پس از آنکە حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، از زندان آزاد شد.

برزان نصراللەزادە زندانی مذهبی محکوم بە اعدام از زندان آزاد شد

برزان نصراللەزادە، زندانی مذهبی کُرد کە در سن نوجوانی بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود، پس از آنکە حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، روز سەشنبە ٢٩ مهر ٩٩ (٢٠ اکتبر ٢٠٢٠) از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

هفتە گذشتە، حکم اعدام برزان نصراللەزادە، زندانی مذهبی کُرد کە در حین ارتکاب جرم سنش کمتر از از ١٨ سال بود با استناد به بخش چهارم از بند « ب » ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از سوی دیوان عالی کشور نقض شدە و پروندە وی جهت بازبینی مجدد بە شعبە هم‌عرض در دادگاه انقلاب تهران ارسال شد کە بر طبق حکم صادرە وی مجموعاً بە ١۵ سال حبس محکوم شد کە بر طبق قانون تجمیع احکام پنج سال آن قابل اجرا بود.

این زندانی کُرد در حالی امروز از زندان آزاد شدە کە وی نزدیک بە ١١ سال در زندان بودە که ۶ سال بیش از حکمی کە برایش صادر شدە زندانی بودە است.

برزان نصراللەزادە فرزند محمدسلیم و اهل سنندج، روز شنبە ٨ خرداد ١٣٨٩ (٢٩ می ٢٠١٠)  در حالی کە ١٧ سال و پنج ماه سن داشت از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شد.

این زندانی مذهبی بعدها از سوی شعبە ٢٨ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی ”مقیسەای“ بە اتهام ”محاربە از طریق ارتباط با گروه‌های سلفی و شرکت در توطئە ترورهایی از جملە ترور یکی روحانیون کُرد“ بە اعدام محکوم شد.

بە گفتە نزدیکان برزان نصراللەزادە، وی در مدرسە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە و در حین بازداشت از ناحیە شکم مورد اصابت گلولە قرار گرفتە است و طی سال‌های گذشتە بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسئولین زندان رجایی شهر کرج طحال خود را بە طور کامل از دست دادە است.

برزان نصراللەزادە در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج بە شدت مورد شکنجە قرار گرفتە و تحت شکنجەهای شدید ناچار بە اعترافات ویدوئی از جملە اعتراف بە ارتباط با گروهای سلفی تندرو شدە است.
سازمان عفو بین الملل در تاریخ ٢١ مهر ماه امسال (١٢ اکتبر) با صدور بیانیەای خواستار لغو حکم اعدام  و آزادی این زندانی مذهبی کُرد شدە بود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian