Category: ماهنامه قدرت حق

ماهنامه ی سیاسی - مدنی قدرت حق در جهت دفاع از حقوق بشر در ایران

ماهنامه قدرت حق شماره بیست و چهارم

ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق نشریه مستقل هواداران حقوق بشر ماهنامه قدرت حق سال دوم شماره بیست و چهار ،اردیبهشتماه1140مای2022 ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق نشریه مستقل هواداران حقوق بشرما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساساتو و …

ادامه‌ی مطلب

ماهنامه قدرت حق شماره بیست و سوم

ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی )حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و … ( و شهروندی )وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و…( انسان ها هستیم. برای آگاهی در زیر نگاهی به اهداف 17 …

ادامه‌ی مطلب

ماهنامه قدرت حق شماره بیست و دوم

ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق نشریه مستقل هواداران حقوق بشر ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی )حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و … ( و شهروندی )وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و…( …

ادامه‌ی مطلب

ماهنامه قدرت حق شماره بیست و یکم

ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق نشریه مستقل هواداران حقوق بشر ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی )حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و … ( و شهروندی )وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و…( …

ادامه‌ی مطلب

ماهنامه قدرت حق شماره بیستم دی ماه

مدافعان حقوق معلمان، کارگران، زنان در کنار حامی ان محی ط زی ست و افشاگران، در ای ن فهرست جای دارند. شاهی ن ناصری ی ک زندان ی با جرائم مالی بود اما به رغم آن که میدانست افشاگر ی چه خطرات ی میتواند برای ش داشته باشد، در برابر شکنجه نوی د افکاری ساکت …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian