یک شهروند اهل ارومیە کە اواخر سال ٩٧ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شد.

شاکر بهروزی، زندانی سیاسی کُرد بە اعدام محکوم شد

شاکر بهروزی، زندانی سیاسی اهل ارومیە از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب این شهر بە ریاست قاضی شیخلو بە اعدام محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم طی روزهای گذشتە بە اتهام  “بغی” و ”عضویت در حزب کوملە“ صادر و رسما بە وکیل وی ابلاغ شدە است. صدور این حکم بە اتهام عضویت در کوملە در حالی است کە شاکر بهروزی پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە ایران بازگشتە است.

شاکر بهروز  اهل دزج مرگور واخر اسفند ماه سال ٩٨ نیز در پروندەای دیگر از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی “شیخلو” بە تحمل ۵ سال حبس محکوم شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران صادر شدە و آقای بهروز در حین دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە است.
شاکر بهروزی کە مدت ٧ ماه پیشمرگە حزب دمکرات کُردستان ایران بودە است، پس جدایی از این حزب بە ایران بازگشت و روز سەشنبە ٢١ اسفند ٩٧ (١٢ مارس ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شد.

شاکر (فرهاد) بهروزی فروردین ماه سال گذشتە بە مدت چند روز بە زندان مرکزی ارومیە منتقل و سپس بە سلول های انفرادی ادارە اطلاعات منتقل شدە بود و نهایتا روزهای آغازین سال ٩٩ دوبارە بە زندان ارومیە بازگرداندە شد.

یکی از نزدیکان آقای بهروزی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، شاکر مدت یک سال و ٩ روز در سلول های انفرادی تحت شکنجە بودە تا بە ترور یکی از احضای سپاه پاسداران بەنام “مامل محمدی” اعتراف کند.

مامل محمدی از اعضای سپاه پاسداران روز سەشنبە ٢٢ اسفند ٩٧ (١٣ مارس ٢٠١٨) در منطقە مرگور ارومیە از سوی افراد مسلح ناشناس بە قتل رسید کە بعدها گروه “عقاب های زاگروس”، کە گروهی نظامی وابستە بە حزب دمکرات کُردستان ایران می باشند، مسئولین این عملیات را بر عهدە گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian