یک شاعر جوان اهل شهرستان دورود استان لرستان کە پیشتر از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شدە است.

مینا راد شاعر لرستانی بازداشت و بە زندان قرچک ورامین منتقل شد

روز چهارشنبە ٢ مهر ٩٩ (٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠)، مینا راد شاعر ٢۵ سالە اهل شهرستان دورود استان لرستان جهت سپری نمودن دوران دو ماهە محکومیت، خود را بە زندان قرچک ورامین معرفی نمودە است.

مینا راد روز شنبە ١۴ مهر ٩٧ (۶ اکتبر ٢٠١٨) پس از احضار بە ادارە اطلاعات شهرستان دورود  بە دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت شدە بود کە پس از سە روز موقتاً آزاد شد.

این شاعر و نویسندە جوان نهایتاً در روز پنجشنبە ١٢ تیر ٩٩ (٣ ژوئیە ٢٠٢٠) از سوی دادسرای فرهنگ و رسانە بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ٢ ماه حبس تعزیری و ٨ ماه حبس تعلیقی محکوم شدە بود. این حکم یکم شهریور ماه در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian