کم اعدام یک شهروند اهل بروجرد در استان لرستان بە اجرا در آمد.

اعدام یک شهروند در زندان بروجرد

سحرگاه روز سەشنبە ١٨ شهریور ٩٩ (٨ سپتامبر ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد واقع در استان لرستان با هویت ” شهباز حدادی“ در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد.
سازمان حقوق بشر ایران در اینبارە گزارش دادە است کە شهباز حدادی بە اتهام ”قتل عمد“ بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.
شهباز حدادی روز یکشنبە ١۶ شهریور ماه بە همراه یک زندانی دیگر با هویت ”صفر مهرانی“ جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی زندان منتقل شدە بود. صفر مهرانی با اخذ مهلتی دوماهە حکمش اجرا نشدە و باید تا دو ماه دیگر مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان بە خانوادە مقتول پرداخت کنند و در غیر اینصورت حکم وی اجرا خواهد شد.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق ، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون دست‌کم حکم اعدام پنج شهروند اهل بروجرد در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمدە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian