فریدە ویسی: تحت شکنجەی روحی ناچار بە اعتراف تلویزیونی شدم

فریدە ویسی: تحت شکنجەی روحی ناچار بە اعتراف تلویزیونی شدم

فریدە ویسی فعال مدنی اهل شهرستان دهگلان، با انتشار ویدیویی در صفحەی اینستاگرام خود اعلام کردە است کە در زمان بازداشتش با شکنجەی روحی شدید مواجە بودە و بە دلیل اینکە در دادگاه سنندج حق دفاع بە او و همسرش دادە نمی‌شود، از حضور در جلسەی دادگاه خودداری خواهند کرد.

روز شنبە دهم آبانماه ١٣٩٩ (٣١ اکتبر ٢٠٢٠)، فریدە ویسی فعال مدنی اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کُردستان کە سال گذشتە بە مدت دو ماه بازداشت شدە بود، در صفحەی اینستاگرام خود با انتشار ویدیویی که به زبان کُردی ضبط شده اعلام کرد همراه با همسرش سیروس عباسی از حضور در دادگاه خودداری کردە و نشست دادگاه را بایکوت خواهند کرد.

فریدە ویسی دربارەی نحوی بازداشتشان سخنانی ایراد و می‌گوید در شب اول همراه با همسر و برادر همسرش بە نام آزاد عباسی پس از بازداشت بە ادارەی اطلاعات سپاه سنندج منتقل و با چشم بند بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزیسیون حکومت محاکمه شده‌اند در حالیکە هیچ گونە مدرکی برای این ادعا وجود نداشت.

این فعال مدنی کُرد کە بە مدت ۶٢ روز در بازداشت بود می‌گوید:”بە مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی بازداشت شدم، در ین مدت چهار لامپ مهتابی در بالای سرم روشن بودە و در حالی کە من از بیماری مزمن طی ٢٢ سال رنج بردەام و نور لامپ مهتابی برای من مضر بود  و شب اول مسئولین اطلاعات و زندان را از این موضوع مطلع ساختم اما طی این مدت این چهار لامپ مهتابی مدام روشن بوده‌اند.

فریدە ویسی در بخش دیگری از پیام ویدیوی خود می‌گوید، از سوی نیروهای اطلاعات سپاه شکنجەی روحی شدەام و بارها هنگام بازجویی‌ها خبر ناگواری از تهنا دخترم بە من می‌دادند و اجازە تماس تلفنی با وی را نیز از من می‌گرفتند، یک بار بە مدت ١٨ روز بە من اجازە ندادند کە با دختر تماس داشتە باشم، این رفتارها باعث شدە کە بیماریم عود کند و از کنترل خارج شود، بخشی از موهایم را از دست دادەام و دچار تاسی سکەای شدەام، دیدم دچار مشکل شدە بود بە طوریکە هر ازگاهی بینایم را از دست می‌دادم.

وی می‌وگید در مدتی کە در بازاداشت بودم ، زندان و اطلاعات را از وضعیت نامناسب جسمانیم آگاه ساختە بودم، اما مسئولین زندان بە من گفتند کە اطلاعات بە ما اجازەی ویزیت پزشکی تو را نمی‌دهد و  و مسئولین اطلاعات نیز می‌گفتند حتی اگر تو بمیری هم برای ما اهمیتی ندارد.

فریدە ویسی در ادامە میگوید کە من با اعمال فشار ناچار شدم در مقابل دوربین بە کارهایی کە نکردم اعتراف کنم و علیە خود شهادت دهم، طی اعتراف تلویزیونی بارها مجبور می‌شدم کە یک جملە را تکرار کنم تا فیلمی کە کارشناسانشان تایید می‌کنند، ضبط و منتشر شود.

این فعال مدنی می‌گوید، تمام دلخوشی ما این بود کە در زمان دادگاهی بتوانیم در دادگاهی عادلانە از خود دفاع کنیم، اما اولین نشست دادگا در فضایی برگزار شد کە ما اصلاً نتوانستیم از خود دفاع کنیم، من احساس کردم قاضی یک بازجوست و از اطلاعات حمایت می‌کند، ما نمی‌توانستیم از خود دفاع کنم، زمانی کە دادگاه را ترک کردیم تصمیم گرفتیم کە جلسات بعدی را بایکوت کنیم. تنها زمانی در دادگاه حضور خواهیم یافت، کە نشست دادگاه علنی و عادلانە برگزار شود.

همچنین، سیروس عباسی همسر فریدە ویسی در بخش پایانی این ویدیو می‌گوید کە نامساعد بودن وضعیت جسمی همسرم من را ناچار کرد کع از وی بخواهم بر طبق میل آنها در مقابل دوربین اعتراف کند، او گفتە است در زمان بازداشتشان نیروهای امنیتی ما را بە گونەای بازداشت کردەاند کە انگار گروگانیگیری روی دادە است.

بنابر احضاریە دادگاه فریدە ویسی و سیروس عباسی باید روز دوشنبە دوازدهم آبان ماه، در شعبەی یکم دادگاه انقلابن شهر سنندج حضور یابند.

سیروس عباسی و همسرش فریدە عباسی روز شنبە ٢۴ آضرماه سال ١٣٩٨ (١۴ ژوئیە ٢٠٢٠) پس از حملەی نیروهای امنیتی اطلاعات شهر دهگلان بە محل کارشان، مرکز علمی و آموزشی زانست، بازداشت و پس از آن برادر سیروس، آزاد عباسی با خشونت نیروهای امنیتی پس از اینکە برای پیگیری وضعیت برادر و همسر برادرش رفتە بود،همان روز بازداشت شد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian