درباره‌ی وبسایت خبری و حقوق بشری “خبر روز”

ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق

ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق

بر فعالین زمینەی حقوق بشر و شهروندان محرز است کە جمهوری اسلامی، حقوق بشر را در سطحی گستردە و کاملا سیتماتیک در کُردستان و ایران نقض میکند.

سایت خبری و حقوق بشری“خبر روز با اعتقاد بە بیانیەی جهانی حقوق بشر در تلاش است اخبار، گزارش و اطلاعات مربوط بە نقض سیتماتیک حقوق بشر در کُردستان و ایران را بە اطلاع عموم برساند.  گردانندگان این سایت با گامهای راسخ خود در تلاشند با تکیە بر بیانیەی جهانی حقوق بشر و بدون در نظر گرفتن جنسیت، آیین و باورهای سیاسی و …، اخبار و گزارشهای مرتبط با نقض حقوق بشر در کُردستان و ایران را بە صورت کاملا مستقل بازتاب دهند.

استراتژی خبر نیوز در راستای بیانیەی جهانی حقوق بشر است و در چهارچوب همین استراتژی آمادە است کە با فعالین در زمینە حقوق بشر بە شیوەهای مختلف همکاری کند. خبرنیوز، در تلاش است در تمامی شهرهای کوردستان و ایران برای اطلاع رسانی در زمینە نقض سیتماتیک حقوق بشر همکار و خبرنگار داشتە باشد و در همین راستا از تمامی فعالین حقوق بشر و شهروندان درخواست مینماید کە با هەنگاو همکاری داشتە باشند تا بتوانیم صدای محرومان از حقوق و مظلومان باشیم، از نگاه‌ خبرنیوز هر شهروند میتواند یک خبرنگار باشد و هر شهروند میتواند یک مورد نقض حقوق بشر در جامعە کُردستان و ایران را گزارش کند. بە امید اینکە خبر نیوز، گامی در راستای کاهش نقض حقوق بشر در کُرددستان و ایران باشد.

هیئت مدیره‌ خبرنیوز

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian