اجرای حکم اعدام زینب خدامرادی بە تعویق افتاد

اجرای حکم اعدام یک زن اهل شهرستان قروە کە قرار بود امروز حکمش در زندان مرکزی سنندج اجرا شود، با کسب رضایت اولیای دم بە تعویق افتاد.

اجرای حکم اعدام زینب خدامرادی، کە بە اتهام قتل بە اعدام محکوم شدە بود، با رضایت اولیای دم در مقابل تهیە مبلغ ٧٠٠ میلیون تومان تا ماه آیندە، بە یک ماه دیگر موکول گردید و بە بند زنان بازگرداندە شد.

یکی از نزدیکان خانم زینب خدامرادی این خبر را برای هەنگاو تایید کردە است.
زینب خدا مرادی اهل شهرستان قروە روز پنجشنبە ٢۴ مهر ٩٩ (١۵ اکتبر ٩٩) جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شدە بود.
زینب خدامرادی روز دوشنبە ٩ شهریور ١٣٩۴ (٣١ آگوست ٢٠١۵) بە اتهام قتل کودک ١٢ روزع خود با هویت ”محمد جواد“ و دختر ۷ سالە همسرش با هویت ”حدیث“ بازداشت و بعدها از سوی دستگاه قضایی بە اعدام محکوم شدە بود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian