کارشناس داخلی: ایران در تسخیر منافع مافیاها قرار دارد

ایران از جنبه‌ٔ اقتصادی اکنون در بی‌سابقه‌ترین ســطح تجربه شده طی صد سال گذشته در تسخیر منافع مافیاها قرار دارد.

فرشاد مؤمنی گفته: گزارش رقابت پذیری سال۲۰۱۹ که مجمع جهانی اقتصاد منتشــر می‌کند را برای دوستانی در جمعی خواندم. شــدت تکان دهندگی‌اش از نظر تسخیر شدگی به دست مافیاها در مقام پولی در دنیا ایران را رتبه‌ٔ یک قرار داده است.

در آن گزارش می‌گوید مقام پولی ایران از نظر قابلیت و قدرت تنظیم گری بانکها رتبه‌ٔ بدترین کشــور را در میان تمام کشورهای دنیا که در آن گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرند به خود اختصاص داده است.

اکنون ایران اسیر مافیاهایی اســت که از کانال ظرفیت هایی که از طریق بانک‌های خصوصی برای آنها ایجاد شده وحشتناک‌ترین فشارها را روی عامه‌ٔ مردم و تولیدکننده‌ها می‌گذارند و بیشترین گشاده‌ دستی ها را در زمینه‌ٔ دامن‌زدن به ســوداگری، دلالی و رباخوری در اقتصاد جلو می‌برند و تمام داده‌هایی که در این زمینه تاکنون منتشر شده این را نشان می‌دهد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian