طی شش ماه نخست سال جاری خورشیدی دست‌کم ١۴٣ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

کشتە و زخمی شدن ١۴٣ کولبر و کاسبکار طی شش ماه نخست سال ٩٩

طی شش ماه نخست سال ٩٩ خورشیدی، دست‌کم ١۴٣ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، طی شش ماه گذشتە ٣٩ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١٠۴ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند کە ٨٩٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە کشتە و زخمی شدەاند.
در این بازە زمانی ١٢ کولبر در مرزهای کُردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ترکیە قربانی شدەاند کە ۵ نفر از آنها جانشان را از دست دادە و ٧ نفر نیز زخمی شدەاند.
همچنین ۴ کولبر و کاسبکار نوجوان کە سن آنها زیر ۱۸ سال بودە قربانی شدەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.

علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ١٢٧ مورد (٣٢ کشتە ٩۵ زخمی) معادل ٨٩٪ کل موارد.
سانحە رانندگی: ۴ مورد (٢ کشتە و ٢ زخمی) معادل ٣٪ کل موارد.
حوادث طبیعی: ١٠ مورد (۵ کشتە و ۵ زخمی) معادل ٧٪ کل موارد.
مین: ٢ مورد (٢ زخمی) معادل ١٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ٧٧ مورد شامل ( ٣٠ کشتە و ۴٧ زخمی).
استان کُردستان (سنندج): ٣١ مورد شامل ( ۶ کشتە و ٢۵ زخمی ).
استان کرمانشاه : ٣۵ مورد شامل ( ٣ کشتە ٣٢ زخمی ).

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian