وضعیت سلامت سالار و ابرهیم صدیقی در هفتە دوم اعتصاب غذا نگران کنندە است


براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سە شنبە اول شهریورماە ۱۴۰۱ خورشیدی، وضعیت سلامت دو زندانی سیاسی، سالار و ابراهیم صدیقی همدانی ــ پدر و پسر زندانی ــ محبوس در زندانهای حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مریوان و سلماس، پس از گذشت بیش از گذشت بیش از دو هفتە از
اعتصاب غذا نگران کنندە گزارش شدە است.

شایان ذکر است کە، سالار صدیقی همدانی زندانی سیاسی محبوس در زندان ایران در سلماس با رد شدن خواستەاش مبنی بر انتقال پدر پیر و بیمارش ــ ابراهیم صدیقی همدانی ــ بە سلماس جهت مراقبت و نگهداری، از سوی مسئولین زندان از روز ۱۴ مرداد ماە اعتصاب غذای خود را اعلام کردە و سلامتش در خطراست.
ازسوی دیگر، ابراهیم صدیق زندانی سیاسی ۶۲ سالە محبوس در زندان حکومت ایران در مریوان با امتناع مسئولین زندان از انتقال وی بە زندان ایران درسلماس و نزد فرزندش، از روز ۱۱ مرداد ماە دست بە اعتصاب غذا زدە است.
لازم بە ذکر است کە، مسئولین زندان ایران در مریوان نە تنها بە خواستە این زندانی سیاسی اهمیت ندادە، بلکە از روز اعلام اعتصاب غذای نامبردە، وی را بە تک سلولی زندان منتقل کردە بە همین خاطر حال وی نگران کنندە گزارش شدە است.
سالار و ابراهیم صدیقی همدانی ازسوی سیستم قضایی ایران بە اتهام اقدام علیە امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون ایران بە ۱۶ سال زندان تعزیری محکوم شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان23.08.2022

EnglishGermanPersian