موج جدید برخورد با بهاییان در ایران

شش شهروند بهایی که احکام بلندمدت زندان برای آنها در شهریور سال گذشته توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر صادر شده بود، برای اجرای حکم فراخوانده شدند.
EnglishGermanPersian