فیلم: خفت و خواری آتش به اختیاران در برابر اراده مردم

یک آتش به اختیار دیگر خامنه ای با خفت و خواری از اتوبوس بیرون انداخته شد
EnglishGermanPersian