فیلم؛ رسوایی اربعین رژیم خامنه ای به مالموی سوئد رسید!

مراسم اربعین در شهر مالمو سوئد… ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
2022 11September
EnglishGermanPersian