فیلم؛ آیا این کار خامنه‌ای بی شرافتی سیاسی برای قدرت نیست؟

پرستوهای اطلاعانی مخوف ترین ابزار دست حکومت خامنه ای
EnglishGermanPersian