دادگاه رژیم سپیده رشنو را به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» متهم کرد

روزنه

میزان خبر گزاری قوه قضائیه رژیم به نقل از رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است:” اتهام سپیده رشنو «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» است.

وی در ادامه گفته است در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانون‌گذار به ابلاغ کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. وی گفته:” رشنو «متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بوده است.”

EnglishGermanPersian