حمایت تمام‌قد حاکمیت از خودی‌ها در تقابل با شهروندان عادی

حدود یک ماه از واقعه برخورد میان «رایحه ربیعی» و «سپیده رشنو» در اتوبوسی در تهران می‌گذرد.
EnglishGermanPersian