ادامه فشارها بر زندانیان سیاسی و «وخامت» حال جسمی برخی از آنان

با گذشت دو هفته از انتشار گزارش جدید جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خبرها از وخامت حال چند تن از زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی به وضعیت آنان حکایت دارند.
EnglishGermanPersian