۱۸ تیر پس از ۲۳ سال؛ منوچهر محمدی به صدای آمریکا: جنبش دانشجویی «آتش زیر خاکستر» است

۲۳ سال پس از ۱۸ تیر و اعتراضات گسترده دانشجویان در کوی دانشگاه، منوچهر محمدی، از بنیان‌گذاران جبهه متحد دانشجویی، می‌گوید که جنبش دانشجویی همچنان زنده است، چیزی به نام ولی فقیه را نمی‌خواهد، و چونان آتش زیر خاکستر به‌موقع شعله‌ور خواهد شد.
EnglishGermanPersian