یک زندانی سیاسی محکوم بە اعدام کە در زندان ارومیە محبوس می باشد از سە روز پیش بە مکان نامعلومی منتقل شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

ارومیە/ احتمال اجرای مخفیانە حکم  اعدام یک زندانی سیاسی

یک زندانی سیاسی محبوس در بند ”روان درمان“ زندان مرکزی ارومیە با هویت ”رحیم برین“ اهل مهاباد از روز چهارشنبە ١٩ شهریور (٩ سپتامبر) از زندان خارج شدە و تاکنون بە بند خود برنگشتە است و این نیز نگرانی ها را از اجرای حکم اعدام مخفیانە وی افزایش دادە است.

رحیم برین اهل مهاباد از ١۵ سال پیش بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی از طریق ارتباط با احزاب کُردستانی و قتل یک مامور دولت“ در جریان اعتراضات مردمی پس از کشتە شدن سید کمال اسفرم معروف بە ”شوانە سید قادر“ در تیر ماه ٨۴ بازداشت و بە اعدام محکوم شدە است.

بە گفتە نزیکان رحیم برین، وی زیر شکنجە بە قتل یک مامور نیروی انتظامی اعتراف و بارها در میان هم بندی‌های خود گفتە است کە وی کسی را نکشتە و زیر شکنجە اعتراف کردە و چندین بار اقدام بە خودکشی نمودە بود کە بە همین خاطر بە بند روان درمانی منتقل شدە است.

یک منبع مطلع از زندان ارومیە بە هەنگاو اعلام کرد کە خانوادە مقتول از دادستان خواستەاند کە آتش بە اختیار عمل کند و اگر خواست حکم اعدامش را اجرا کند و اگر هم خواست می تواند وی را آزاد بکند. حبیبی دادستان ارومیە دو ماه پیش بە رحیم برین گفتە بود نگران نباش بە زودی اعدام خواهید شد.

شوانە سید قادر در تاریخ ١٨ تیر ٨۴ توسط نیروهای امنیتی بە قتل رسید و جسد با اتومبیل در خیابانهای این شهر گردندە شد کە همین منجر بە اعتراضات گستردەای در بیش از ١٠ شهر کُردستان گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian