نقض حقوق بشر در کُردستان (مرداد ٩٩)

طی ماه گذشتە دست کم ۱۰۲ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری خبر نیوز، طی ماه مرداد ١٣٩٩ خورشیدی دست کم ۱۰۲ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

کشتە و زخمی شدن کولبران (٣٠ مورد)
طی ماه گذشتە دست کم ٣٠ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٧ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند کە هر هفت مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە است.

همچنین از مجموع ٢٣ کولبری کە زخمی شدەاند ١٢ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی بودە است.

اعدام و مرگ در زندان (٨ مورد)
طی مرداد ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام ٨ زندانی در زندان های بروجرد، رشت، سنندج، نقدە و ارومیە بە اجرا در آمدە کە همگی بە اتهام قتل بە اعدام محکوم شدە بودند.

مرگ زندانیان در زندان‌های کُردستان طی ماه گذشتە ثبت نشدە است.

کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (۴ مورد)
طی ماه گذشتە دست کم ٢ شهروند در اثر انفجار مین در مرزهای سردشت زخمی شدەاند. همچنین دو شهروند مدنی در مرزهای کرمانشاه و سردشت با شلیک نیروهای مسلح زخمی شدەاند.

بازداشت و حکم (۵۵ مورد)
با استناد بە آمار هەنگاو، طی مرداد ماه امسال دست‌کم بازداشت ۴٨ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین ٧ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی از سوی دستگاه قضایی حکومت جمعاً بە تحمل ۵٨ سال حبس محکوم شدەاند.

کارگری ( ۵ مورد)
در این بازە زمانی دست‌کم ۵ کارگر اهل ایلام، اشنویە، سقز و دیواندرە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian