میدا ملک، خواننده و کنشگر حقوق دگرباشان جنسی ‌و جنسیتی: اگر حتی یک نفر را متحول کنم به هدفم رسیده‌ام

او به‌عنوان هنرمندی همجنسگرا و عضوی از جامعه رنگین‌کمانی ایران، توجه خاصی به مسائل اجتماعی. تابوهای فرهنگی، و برابری‌های جنسی و جنسیتی دارد و در آثارش به این موضوعات نیز می‌پردازد
EnglishGermanPersian