: مقر یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران در داخل خاک اقلیم کُردستان توسط افراد ناشناس مورد حملە قرار گرفت.

مقر حزب کوملە زحمتکشان کُردستان با آر پی جی مورد حملە قرار گرفت

ساعت ٣٠ دقیقە بامداد روز جمعە ۴ مهر ٩٩ (٢۵ سپتامبر ٢٠٢٠)،  مقر اصلی حزب کوملە زحتکشان کُردستان واقع در جادە اصلی سلیمانیە بە قرەداخ در اقلیم کُردستان با سلاح نیمە سنگین آر پی جی از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حملە قرار گرفتە است.

آرام مدرسی، عضو کمیتە مرکزی و مسئول سکرتاریت حزب کوملە زحمتکشان کُردستان ضمن تایید این خبر بە اعلام کرد کە، این حملە خسارات مالی و جانی بە همراه نداشتە و تنها منجر بە آتش سوزی  شدە کە آن هم کنترل شدە است.

بە گفتە وی نیروهای امنیتی اقلیم کُردستان بە محل اعزام و با همکاری نهادهای مرتبط در حزب کوملە زحمتکشان کُردستان تحقیقات خود را در بارە این حملە آغاز کردەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian