ماهنامه قدرت حق شماره بیستم دی ماه

مدافعان حقوق معلمان، کارگران، زنان در
کنار حامی ان محی ط زی ست و افشاگران، در ای ن
فهرست جای دارند. شاهی ن ناصری ی ک
زندان ی با جرائم مالی بود اما به رغم آن که
میدانست افشاگر ی چه خطرات ی میتواند
برای ش داشته باشد، در برابر شکنجه نوی د
افکاری ساکت نماند و شهادت خود را کتبا در
دستگاه قضایی ثبت کرد. در سالگرد اعدام
نوی د، او را به سلول انفرادی منتقل کردند تا از
افشای جزئ ی ات ب ی شتر آنچه بر ای ن کشت یگی ر
ای ران ی گذشت، جلوگی ر ی کنند. تنها ی ک روز
بعد از انتقال به انفرادی، پ یکر ب یجان او را
تحوی ل خانواده اش دادند. ای ن بار، همبندی او،
فرهاد سلمان پور سکوت نکرد و با آنکه از
خطرات افشاگری آگاه بود، آن چه د ی ده بود را
به اطالع رسانه ها رساند. فرهاد و شاهی ن دو
افشاگر شجاعی هستند که ن ام و سرگذشت آن ها
را در ای ن گزارش خواهی د خواند .
بازداشت خودسرانه، فقدان روی ه عادالنه
قضائ ی و انتساب اتهام های ساختگی آنچنان
در ای ران رای جاند که تقر ی با در تمامی
پروندههای ای ن گزارش رد پایی از آنها
خواهی د ی افت. در برخی موارد، وکالی مدافع
ای ن کنشگران ن ی ز به خاطر تالش برای انجام
وظی فه و اجرای قانون، بازداشت شدهاند و در
زمان انتشار هم ی ن گزارش، در زندان به سر
میبرند .ما امی دواری م که از طری ق ای ن گزارش
ن زوای ای دی گری از
گامی برای روشنتر کرد
وضعی ت رو به زوال حقوق بشر در ای ران
برداری م و بتوان ی م مدافعان حقوق بشر در ای ران
را به همتای ان خود در دن ی ا و تمام آنها که
دغدغه حقوق بشر دارند، ب ی شتر ب شناسان ی م. ای ن
مدافعان حقوق بشر خود را در معرض خطر
قرار داده اند تا شرای ط زندگی را برای خود و
انسانهای دی گر بهبود بخشند.سازمان حقوق
بشر ای ران به مناسبت انتشار ای ن گزارش، از
جامعه جهان ی و تمام کشورهایی که با ای ران
روابط دی پلمات ی ک دارند، میخواهد که آزادی
مدافعان حقوق بشر زندان ی را در صدر
موضوعات هر نوع گفت وگو با مقامهای
جمهوری اسالمی قرار دهند. ما همچن ی ن از
جامعه مدن ی و شهروندان سراسر جهان
میخواهی م تا شرح حال مدافعان حقوق بشر
ای ران ی را بخوانند، نامهای شان را به خاطر
بسپارند و نه تنها در مسی ر ت الش برای آزادی
آنان به ما بپ ی وندند، بلکه با حمای ت از
خواسته های ای ن افراد در مسی ر احقاق حقوق
پای هی انسان ی، با کنشگران حقوق بشر ای ران ی
همراه شوند

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian