ماهنامه قدرت حق شماره بیست و یکم

ماهنامه سیاسی و مدنی
قدرت حق
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی )حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن،
دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و … ( و
شهروندی )وظیفه جامعه برای امکان رشد
حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه،
بهداشت، آموزش، پرورش و…( انسان ها
هستیم.
برای آگاهی در زیر نگاهی به اهداف 17
گانه سند 2030 یونسکو می اندازیم
هدف پانزدهم: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده
پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار
جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و
معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین
بردن تنوع زیستی
–حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها ،
تاالب ها ، کوه ها و نواحی خشک
–توقف جنگل زدایی
–مبارزه با بیابان زایی
–کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری
از انقراض گونه های در معرض خطر
–اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از
استفاده از منابع ژنتیک در راستای ت وافقات بین
المللی
–پیشگیری از پدیدار شدن گونه های مهاجم و
بیگانه در زیست بوم های خشکی و آبی
–مبارزه با صید غیرقانونیو و قاچاق گونه های
حفاظت شده
هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر
برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه
و ایجاد نهادهای موثر، پ اسخگو و فراگیر در تمام
سطوح
–کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای
ناشی از آن
–پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان
–گسترش عدالت برای همه
–مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان
غیرقانونی پول و اسلحه
–کاهش قابل مالحظه فساد و رسوه خواری
–پاسخگویی و شفافیت مؤسسات
–تضمین تصمیم گیری نتیجه بهش و مشارکتی و
نمایان همه افراد جامعه
–تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در
نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد
–تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال
برای همه
–تأمین دسترسی عمومی به اطالعات و پاسداشت
آزادی های بنیادین
–مبارزه با تروریسم
–ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای
توسعه پایدار

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian