ماهنامه قدرت حق شماره بیست و چهارم

ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق

نشریه مستقل هواداران حقوق بشر

ماهنامه قدرت حق سال دوم شماره بیست و چهار ،اردیبهشتماه1140مای2022 ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق نشریه مستقل هواداران حقوق بشرما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساساتو و ) …شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و…)انسان ها هستیم.برای آگاهی ،نگاهی به بخش هائ از قانون اساسی جمهوریاسلامی ایرانمی اندازیم فصل سوم: حقوق ملّت اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.اصل بیستمهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.اصل بیست و یکم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :1.ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.2.حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.3.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.4.ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.5.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در یعرشّیلوندوبنتروصرداهنآهطبغتهج.اصل بیست و دوم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی کهقانونتجویز کند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian