ماهنامه قدرت حق شماره بیست و سوم

ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی )حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن،
دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و … ( و
شهروندی )وظیفه جامعه برای امکان رشد
حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه،
بهداشت، آموزش، پرورش و…( انسان
ها هستیم.
برای آگاهی در زیر نگاهی به اهداف 17
گانه سند 2030 یونسکو می اندازیم
سند ۲۰۳۰ یونسکو )ژانویه ۲۰16)
سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان
بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰ ،به فقر،گرسنگی
،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی
کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه،
مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب
آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران،
محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب
پذیر، مردمساالری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق
روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه
ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت
کنند.سپس بر لزوم تالش همه دولت ها برای رسیدن به
اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است.
بعد از آن ۱۷ هدف اصلی سند ۲۰۳۰ ،بیان شده اند که
عبارتند از:
۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا
)کلیپ برای هدف اول (
۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و
بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
۳- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام
سنین
۴- تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادالنه و ایجاد
فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
۵- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان
و دختران
۶- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و
فاضالب برای همه
۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد،
پایدار و مدرن برای همه
۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل
و مولد و شغل مناسب برای همه
۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی
فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
۱۰- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان
های همه شمول، مقاوم و پایدار
۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و
اثرات آن )کتاب گویا و کلیپ(

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian