ماهنامه قدرت حق شماره بیست و دوم

ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی )حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن،
دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و … ( و
شهروندی )وظیفه جامعه برای امکان رشد
حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه،
بهداشت، آموزش، پرورش و…( انسان ها
هستیم.
برای آگاهی در زیر نگاهی به اهداف 17
گانه سند 2030 یونسکو می اندازیم
هدف هفدهم: تقویت ابزارهای اجرایی و احیای
مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
–تقویت فعالیت های مرتبط با منابع مالی داخلی
مانند جمع آوری مالیات
–اختصاص ۰٫۷ درصد از درآمد ناخالص ملی
کشورهای تو سعه یافته به کشورهای دارای پایین
ترین سطح توسعه یافتگی
–کمک به کشورهای در حال توسعه برای
پرداخت دیون
–سرمایه گذاری در کشورهای دارای پایین ترین
سطح توسعه یافتگی
–افزایش امکان دسترسی به علم، فناوری و
نوآوری و ارتقای همکاری های شمال-جنوب و
جنوب-جنوب
–راه اندازی بانک فناوری
–حمایت بین المللی از طرح های ملی کشورهای
در حال توسعه
–بهبود تجارت و افزایش سهم صادرات
کشورهای در حال توسعه
–ارتقای ثبات اقتصادی کالن، ترویج مشارکت
بخش خصوصی در اقتصاد
–به اشتراک گذاری دانش،تخصص، فناوری و
منابع مالی با هدف رشد کشورهای در حال توسعه
بر کمک به
بعد از برشماری اهداف، مجدداً
کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر
محصور در خشکی، کشورهای کوچک جزیره
ای، اجرای مقررات و توافقنامه های بین المللی،
تأکید می شود.
از لزوم راه اندازی پایگاه اینترنتی با هدف نشر
اطالعات سخن گفته می شود و سپس تصریح می
شود که کشورهای جهان در ۱۵ سال آینده، اهداف
فوق را پیگیری خواهند کرد.
همچنین در ادامه آمده است که پیگیری و بازبینی
به شکل داوطلبانه و کشوری انجام خواهد شد و
گزارش ساالنه اقدامات کشورها توسط دبیرکل
سازمان ملل تهیه خواهد شد.کشورها نیز در سه
سطح ملی، منطقه ای و کشوری در این خصوص
برنامه ریزی، اقدام و همکاری خواهند کرد تا
سطر آخر سند محقق شود: تبدیل جهان به مکانی
بهتر در سال ۲ ماهنامه سیاسی و مدنی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian