فیلم؛ حکومت مافیایی می خواهید؟ این شما این هم پوتین!

حکومت مافیایی می خواهید ببینید؟ این شما، این هم روسیه پوتین!

گزارش گاردین از حکومت مافیایی ولادیمیر پوتین؛ دیکتاتوری که در کا.گ.ب رشد کرد آموزش دید و به قدرت رسید

EnglishGermanPersian