فراخوان ویژه لایو اینستاگرام کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بمناسبت روز قلم در تاریخ ۱۱ چولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۹۰۰

فراخوان ویژه لایو اینستاگرام کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بمناسبت روز قلم در تاریخ ۱۱ چولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۹۰۰  
EnglishGermanPersian