فراخوان ویژه (با هم فیلم ببینیم) کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

فراخوان ویژه (با هم فیلم ببینیم) کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۱۹ آگوست ۲۰۲۲ ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی
EnglishGermanPersian