فراخوان جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۳جولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۷۰۰

فراخوان جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۳جولای ۲۰۲۲ ساعت ۱۷۰۰
EnglishGermanPersian