حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد در استان لُرستان کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، بە اجرا در آمد.

اجرای حکم اعدام یک زندانی در بروجردروز پنجشنبە ٣٠ مرداد ٩٩ (٢٠ آگوست ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند ٣٣ سالە اهل بروجرد با هویت ”حسین مولودی“ در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمدە است.

سازمان حقوق بشری ایران در اینبارە نوشتە است ”حسین مولودی بە اتهام قتل یکی از بستگانش بە علت مسایل مالی بازداشت و بە اعدام محکوم شدە است.

حسین مولودی پس از آنکە نتوانستە بود مبلغ درخواستی خانوادە مقتول (٨٠٠ میلیون تومان) را تهیە نماید، حکمش اجرا شد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون دست‌کم حکم اعدام ۴ شهروند اهل بروجرد در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمدە است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian