حکم اعدام یک زندانی مذهبی کُرد کە در زندان رجایی شهر کرج محبوس می باشد پس از ١٠ سال حبس از سوی دیوان عالی کشور نقض و پروندە وی بە شعبە هم‌عرض ارسال شدە است.

حکم اعدام برزان نصراللەزادە از سوی دیوان عالی کشور نقض شد

طی روزهای گذشتە، حکم اعدام برزان نصراللەزادە، زندانی مذهبی کُرد کە در حین ارتکاب جرم سنش کمتر از از ١٨ سال بود با استناد به بخش چهارم از بند « ب » ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از سوی دیوان عالی کشور نقض شدە و پروندە وی جهت بازبینی مجدد بە شعبە هم‌عرض در دادگاه انقلاب تهران ارسال شدە است.

برزان نصراللەزادە فرزند محمدسلیم و اهل سنندج، روز شنبە ٨ خرداد ١٣٨٩ (٢٩ می ٢٠١٠)  در حالی کە ١٧ سال و پنج ماه سن داشت از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شد.

این زندانی مذهبی بعدها از سوی شعبە ٢٨ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی ”مقیسەای“ بە اتهام ”محاربە از طریق ارتباط با گروه‌های سلفی و شرکت در توطئە ترورهایی از جملە ترور یکی روحانیون کُرد“ بە اعدام محکوم شد.

بە گفتە نزدیکان برزان نصراللەزادە، وی در مدرسە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە و در حین بازداشت از ناحیە شکم مورد اصابت گلولە قرار گرفتە است و طی سال‌های گذشتە بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسئولین زندان رجایی شهر کرج طحال خود را بە طور کامل از دست دادە است.

برزان نصراللەزادە در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج بە شدت مورد شکنجە قرار گرفتە و تحت شکنجەهای شدید ناچار بە اعترافات ویدوئی از جملە اعتراف بە ارتباط با گروهای سلفی تندرو شدە است.
سازمان عفو بین الملل در تاریخ ٢١ مهر ماه امسال (١٢ اکتبر) با صدور بیانیەای خواستار لغو حکم اعدام این زندانی مذهبی کُرد شدە بود. وی هم اکنون در اندرزگاه ۷ سال ۲۱ زندان رجایی شهر کرج محبوس می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

EnglishGermanPersian