تصاویر؛ این گشت ارشاد نیست … این اصل نظام است

این گشت ارشاد نیست … این اصل نظام است … اصل جمهوری اسلامی
EnglishGermanPersian