این ویدئو را ببینید؛ ننگ و نفرین بر شما و نظام کثیفتان!


ویدیویی منتشر شده که در آن روستاییان روشنکوه در کنار خانه‌ تخریب و تصرف‌شده بهاییان نشسته و صدای گریه و اعتراض بزرگسال و کودک در آن شنیده می‌شود. (فیلم زیر)

کاربری نوشت: خانواده‌هایی که بخاطر بهائی بودن در حکومت غارتگران در وطن خودشان آواره شدند. لشکرکشى کردند و آمدند، تخریب کردند، به التماس ها و ناله ها توجهی نکردند و رفتند. حالا خرابی به جا مانده و این صدای گریه و ناله و زندگی هایی که چه کسی می داند با چه رنجی ساختند؟ در سال‌های اخیر آن‌قدر اذیت‌شان کرده‌اند تا بروند؛ کجا بروند؟ ایرانی‌اند…

EnglishGermanPersian