اطلاعیه ۱۴۸۴ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی با موضوع مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی است غیر قابل برگشت

مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی است غیر قابل برگشت مجازات اعدام در زمره مجازاتهای غیرانسانی قرار میگیرد که از دیرباز تا کنون در بسیاری از کشورها و به ویژه ایران اعمال میشود. موارد بسیاری از اعدام وجود دارد که از دوران پهلوی تا کنون، جان انسانهایی گرفته شده که بعضا در سالهای بعد، اشتباه بودن حکم محرز گردیده است، بنابراین یکی …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian