اطلاعیه ۱۴۸۲ کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع زن و حق انتخاب پوشش (به بهانه روز حجاب و عفاف!!؟ در ایران)

زن و حق انتخاب پوشش (به بهانه روز حجاب و عفاف در ایران) همواره دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای پوشاندن معایب خود دست به عملیات فشار و برخوردهای قهری  بر اقشار جامعه میزند. تا مبادا مردم بر نقاط ضعف و خرابکاری آنها ورود کنند و تمامی حواس آنها را به سمت معضلات دیگری سوق دهند . …

ادامه‌ی مطلب

EnglishGermanPersian