اتحاد خانواده‌های شهروندان آمریکایی زندانی در خارج از کشور با هدف افزایش فشار بر دولت بایدن

خانواده‌های شهروندان آمریکایی زندانی در خارج از این کشور از جمله ایران، روسیه، و چین فشارها بر دولت بایدن جهت مداخله وی در آزادی بستگان خود را افزایش می‌دهند.
EnglishGermanPersian